امروز دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲

تولید ۴۰ درصدی فولاد فقط با ۲ هزارمگاوات ساعت برق

کد خبر: 1845
زمان انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۱ قبل از ظهر -
148 بازدید
به گزارش سایت تجارت ، معدن و فولاد:انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به وزیر صمت برنامه پیشنهادی خود برای تولید در زنجیره فولاد در شرایط اضطراری کمبود برق را ارائه داد. طبق این برنامه با اختصاص ۲ هزار مگاوات ساعتی که وزارتخانه‌های نیرو و صمت وعده تأمین آن را داده‌اند، تولید ۴۰ درصدی با اشتغال حدود ۹۰ درصدی در زنجیره فولاد برقرار خواهد شد.

برنامه پیشنهادی انجمن فولاد به‌ صورت تفصیلی برای تمام شرکت‌های زنجیره فولاد و کلیه استان‌ها تدوین شده و این برنامه به نحوی است که در شرایط اضطراری کمبود برق، خسارات وارده به واحدهای تولیدی و اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد، فضا برای ایفای تعهدات ضروری صادراتی شرکت‌ها را فراهم می‌سازد و به تنظیم بازار داخلی فولاد کمک کند.

برنامه پیشنهادی بر اساس محدودیت‌های فنی تولید و شرایط بازار

در برنامه پیشنهادی انجمن فولاد برای تولید زنجیره فولاد در شرایط اضطراری کمبود برق، محدودیت‌های فنی تولیدو همچنین شرایط بازار در هرحلقه از زنجیره فولاددرنظر گرفته شده و این برنامه بر اساس این دو مولفه تدوین شده است. حتی در کنار شرایط خاص هر شرکت، شرایط استان‌های مختلف درنظر گرفته شده و در برخی رسته‌ها با تقسیم شرکت‌ها به دو گروه A و B، طوری این برنامه تنظیم شده که در استان‌های مختلف مشکلی در تأمین نیازهای بازار صورت نگیرد.

علاوه بر این، میزان نیاز کشور به تولیدات هر حلقه از زنجیره فولاد، مبنای برنامه پیشنهادی انجمن فولاد بوده است و در محصولاتی که کشور به آن‌ها نیاز بیشتری دارد، تولید با توان مصرف برق بیشتری پیشنهاد شده است.

برنامه تولید برای رسته‌های مختلف زنجیره فولاد

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران جهت تولید حداقلی و متوازن در زنجیره فولاد، برای رسته‌های مختلف این زنجیره به شرح زیر برنامه تولیدی ارائه داده است:

– کنسانتره: تولیدمستمربا ۵۰ درصدتوان مصرفی

– گندله:تولیدمستمربا ۵۰ درصدتوانمصرفی

– آهن اسفنجی: تولیدمستمربا ۶۰ درصدتوانمصرفی

– اسلب: تولیدمستمربا ۵۰ درصدتوانمصرفی

– شمش به روش قوس الکتریکی:

گروه A از بامدادروزجمعه تاساعت ۱۱ روزدوشنبه

گروه B ازساعت ۱۱ روزدوشنبه تاساعت ۱۲ شب پنج‌شنبه

– شمش به روش القایی:

گروه A از بامدادروزجمعه تاساعت ۱۱ روزدوشنبه

گروه B ازساعت ۱۱ روزدوشنبه تاساعت ۱۲ شب پنج‌شنبه

– مقاطع تخت فولادی:  تولید مستمر باتوان مصرفی

– مقاطع طویل فولادی:

تولید باتوان مصرفی ازساعت ۱۱ شب تا ۱۱ صبح (روزهای شنبه تاچهارشنبه)

تولید مستمر باتوان مصرفی درتمام ساعت شبانه روز (روزهای پنجشنبه و جمعه)

گفتنی است که به پیوست نامه ارسالی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صمت، برنامه اختصاصی برای تولید هر شرکت در زنجیره فولاد در شرایط اضطراری کمبود برق ارائه شده است و این انجمن به ارائه برنامه کلی برای هر رسته زنجیره فولاد اکتفاء نکرده است.

متن نامه مهم انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صمت به شرح زیر است:

پیرو نامه شماره ۷۵۵/ص/۰۰ مورخ۲۰ تیر ۱۴۰۰وتوافقات جلسه مورخ۲ مرداد ۱۴۰۰درمحضروزیرمحترم نیرو و معاونین ایشان وهمچنین معاونین وزارت صنعت، معدن وتجارت درخصوص اختصاص ۲ هزارمگاوات ساعت برق برای فعالیت حداقلی کارخانجات زنجیره فولاد درشرایط بحرانی فعلی ناشی از کمبود برق، به پیوست برنامه پیشنهادی این انجمن که با در نظر گرفتن محدودیت های فنی تولید و همچنین شرایط بازار درهرحلقه از زنجیره فولاد تنظیم شده است، جهت صدور دستور بررسی واتخاذ تدابیر فوری بحضورتان تقدیم می‌گردد.

شایان ذکراست براساس این برنامه، به طور میانگین تولید ۴۰ درصدی بااشتغال حدود ۹۰ درصدی درزنجیره فولاد برقرار خواهدشد. ضمناًجهت استحضار، براساس برنامه مذکور ضمن کاهش خسارات وارده به واحدهای تولیدی واقتصاد ملی وایفای تعهدات ضروری صادراتی و مشارکت موثردرتنظیم بازارداخلی فولاد، میزان مصرف برق زنجیره فولاد درشرایط اضطراری کنونی براساس جدول زیرخواهدبود.

تولید ۴۰ درصدی فولاد فقط با ۲ هزارمگاوات ساعت برق

توضیح: در جدول فوق، میزان مصرف برق مجتمع فولاد مبارکه با توجه به اهمیت استراتژیک این کارخانه در تولید، اقتصاد و امنیت کشور و تامین نیاز بیش از ۱۰۰۰ کارخانه پایین دستی در نظر گرفته نشده است.

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری
تبلیغات
تبلیغات